POLITYKA PRYWATNOŚCI

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kanlux S.A. z siedzibą w Radzionkowie (41-922) przy ul. Objazdowej 1-3, („Administrator”).

 1. Dane kontaktowe Administratora: ado@kanlux.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora w postaci realizacji umowy, dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej oraz - w przypadku dobrowolnie wyrażonej zgody - prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług
 3. Dane osobowe będą przechowywane w środowisku informatycznym co sprawia, że dla zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych dane mogą być również tymczasowo przechowywane i przetwarzane np. w kopiach bezpieczeństwa, w ramach testów systemów informatycznych czy procedur zmierzających do wykrywania nieprawidłowości lub ochrony przed nadużyciami lub atakami.
 4. Odbiorcą danych będą podmioty wspierające Administratora w zakresie usług IT, usług transportowych oraz spółki zależne i powiązane z Kanlux S.A. i jego stali przedstawiciele handlowi posiadający siedziby na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a także prawnicy i audytorzy.
 5. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, a po jej rozwiązaniu – przez okres wymagany dla realizacji obowiązków księgowych lub podatkowych (przez czas ich trwania) oraz okres potrzebny dla wygaśnięcia lub przedawnienia wszelkich roszczeń wynikających z umowy, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – do momentu wycofania zgody.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  • Domagania się dostępu do danych;
  • Domagania się sprostowania swoich danych, jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli się zmieniły;
  • Domagania się usunięcia danych, jeśli odpadła podstawa prawna ich przetwarzania;
  • Domagania się ograniczenia przetwarzania, jeśli według Pani/Pana nie są one prawidłowe (przez okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość danych) lub do czasu rozpatrzenia Pani/Pana sprzeciwu albo w przypadku, gdy Administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych ale są one Pani/Panu potrzebne dla ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych jeśli nie są one już niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo.
 8. Podanie danych związanych z realizacją umowy jest dobrowolne lecz niezbędne w celu realizacji umowy. Podanie danych w celach marketingowych jest dobrowolne.
 9. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym poprzez profilowanie.
 10. Po zakończeniu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą przetwarzane w żadnym innym celu.