Relacje inwestorskie

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Radzionków, 1 grudnia 2020 r.

Informacja Wezwanie#5 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Kanlux S.A. w Radzionkowie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w związku z obowiązkiem ich dematerializacji.

Jednocześnie Zarząd Kanlux S.A. informuje, że

 1. wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji stanowi obowiązek Spółki i przepis art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw nakazuje Spółce skierowanie takiego wezwania i jego czterokrotne ponowienie, w związku z czym Spółka w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc będzie ponawiała wezwanie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenie Spółki, do czasu pełnego wypełnienia obowiązku z art. 16 ust. 1 powołanej ustawy;
 2. złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem, które wydane zostanie akcjonariuszowi;
 3. na podstawie złożonych dokumentów akcji sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez spółkę działającą pod firmą Dom Maklerski BDM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bielsku Białej, wybraną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kanlux S.A. i z którą Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru Akcjonariuszy;
 4. moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. i z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy dokonane w rejestrze akcjonariuszy;
 5. z dniem 1 marca 2021 r. wobec spółki za akcjonariusza będzie uznawana tylko ta osoba, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy (art. 300[38] § 1 k.s.h.);
 6. informacja o niniejszym wezwaniu oraz inne informacje wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, jak również Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i regulamin opłat i prowizji obowiązujący u tego podmiotu, w tym zmiany tych dokumentów, będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Radzionków, 17 listopada 2020 r.

Informacja Wezwanie#4 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Kanlux S.A. w Radzionkowie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w związku z obowiązkiem ich dematerializacji.

Jednocześnie Zarząd Kanlux S.A. informuje, że

 1. wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji stanowi obowiązek Spółki i przepis art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw nakazuje Spółce skierowanie takiego wezwania i jego czterokrotne ponowienie, w związku z czym Spółka w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc będzie ponawiała wezwanie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenie Spółki, do czasu pełnego wypełnienia obowiązku z art. 16 ust. 1 powołanej ustawy;
 2. złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem, które wydane zostanie akcjonariuszowi;
 3. na podstawie złożonych dokumentów akcji sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez spółkę działającą pod firmą Dom Maklerski BDM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bielsku Białej, wybraną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kanlux S.A. i z którą Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru Akcjonariuszy;
 4. moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. i z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy dokonane w rejestrze akcjonariuszy;
 5. z dniem 1 marca 2021 r. wobec spółki za akcjonariusza będzie uznawana tylko ta osoba, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy (art. 300[38] § 1 k.s.h.);
 6. informacja o niniejszym wezwaniu oraz inne informacje wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, jak również Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i regulamin opłat i prowizji obowiązujący u tego podmiotu, w tym zmiany tych dokumentów, będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Radzionków, 30 października 2020 r.

Informacja Wezwanie#3 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Kanlux S.A. w Radzionkowie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w związku z obowiązkiem ich dematerializacji.

Jednocześnie Zarząd Kanlux S.A. informuje, że

 1. wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji stanowi obowiązek Spółki i przepis art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw nakazuje Spółce skierowanie takiego wezwania i jego czterokrotne ponowienie, w związku z czym Spółka w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc będzie ponawiała wezwanie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenie Spółki, do czasu pełnego wypełnienia obowiązku z art. 16 ust. 1 powołanej ustawy;
 2. złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem, które wydane zostanie akcjonariuszowi;
 3. na podstawie złożonych dokumentów akcji sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez spółkę działającą pod firmą Dom Maklerski BDM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bielsku Białej, wybraną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kanlux S.A. i z którą Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru Akcjonariuszy;
 4. moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. i z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy dokonane w rejestrze akcjonariuszy;
 5. z dniem 1 marca 2021 r. wobec spółki za akcjonariusza będzie uznawana tylko ta osoba, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy (art. 300[38] § 1 k.s.h.);
 6. informacja o niniejszym wezwaniu oraz inne informacje wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, jak również Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i regulamin opłat i prowizji obowiązujący u tego podmiotu, w tym zmiany tych dokumentów, będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Radzionków, 14 października 2020 r.

Informacja Wezwanie#2 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Kanlux S.A. w Radzionkowie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w związku z obowiązkiem ich dematerializacji.

Jednocześnie Zarząd Kanlux S.A. informuje, że

 1. wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji stanowi obowiązek Spółki i przepis art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw nakazuje Spółce skierowanie takiego wezwania i jego czterokrotne ponowienie, w związku z czym Spółka w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc będzie ponawiała wezwanie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenie Spółki, do czasu pełnego wypełnienia obowiązku z art. 16 ust. 1 powołanej ustawy;
 2. złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem, które wydane zostanie akcjonariuszowi;
 3. na podstawie złożonych dokumentów akcji sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez spółkę działającą pod firmą Dom Maklerski BDM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bielsku Białej, wybraną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kanlux S.A. i z którą Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru Akcjonariuszy;
 4. moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. i z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy dokonane w rejestrze akcjonariuszy;
 5. z dniem 1 marca 2021 r. wobec spółki za akcjonariusza będzie uznawana tylko ta osoba, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy (art. 300[38] § 1 k.s.h.);
 6. informacja o niniejszym wezwaniu oraz inne informacje wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, jak również Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i regulamin opłat i prowizji obowiązujący u tego podmiotu, w tym zmiany tych dokumentów, będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Radzionków, dnia 30 września 2020 r.

Informacja Wezwanie#1 akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd Kanlux S.A. w Radzionkowie, działając na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w siedzibie Spółki, w związku z obowiązkiem ich dematerializacji.

Jednocześnie Zarząd Kanlux S.A. informuje, że

 1. wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji stanowi obowiązek Spółki i przepis art. 16 ust. 1 i 2 w zw. z art.18 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw nakazuje Spółce skierowanie takiego wezwania i jego czterokrotne ponowienie, w związku z czym Spółka w odstępach nie krótszych niż 2 tygodnie i nie dłuższych niż miesiąc będzie ponawiała wezwanie w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenie Spółki, do czasu pełnego wypełnienia obowiązku z art. 16 ust. 1 powołanej ustawy;
 2. złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem, które wydane zostanie akcjonariuszowi;
 3. na podstawie złożonych dokumentów akcji sporządzone zostaną wpisy w rejestrze akcjonariuszy, który będzie prowadzony przez spółkę działającą pod firmą Dom Maklerski BDM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Bielsku Białej, wybraną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Kanlux S.A. i z którą Spółka zawarła umowę o prowadzenie rejestru Akcjonariuszy;
 4. moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygaśnie z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. i z tym samym dniem uzyskają moc prawną wpisy dokonane w rejestrze akcjonariuszy;
 5. z dniem 1 marca 2021 r. wobec spółki za akcjonariusza będzie uznawana tylko ta osoba, która jest wpisana do rejestru akcjonariuszy (art. 300[38] § 1 k.s.h.);
 6. informacja o niniejszym wezwaniu oraz inne informacje wymagane przez odpowiednie przepisy prawa, jak również Regulamin prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez podmiot wybrany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki i regulamin opłat i prowizji obowiązujący u tego podmiotu, w tym zmiany tych dokumentów, będą na bieżąco udostępniane na stronie internetowej Spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami.

Dane kontaktowe

Tel.: 32 388 74 00
Fax: 32 388 74 99
Email: sekretariat@kanlux.pl

Dane rejestrowe

Kanlux SA
ul. Objazdowa 1-3
41-922 Radzionków

ING BANK ŚLĄSKI O/BYTOM
82 1050 1230 1000 0022 5379 7878

NIP: 645-243-27-93
REGON: 240672104
KRS: 0000286139
ILN: 5909000073548

Kapitał zakładowy 35 500 000 zł opłacony w całości.
Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS