POLITIKA OCHRANY SÚKROMIA

Správcom Vašich osobných údajov je Kanlux s.r.o. so sídlom v Trenčíne (911 01), Gen. M. R. Štefánika 379/19, („Správca”).

 1. Kontaktné údaje Správcu ado@kanlux.pl.
 2. Osobné údaje sú spracovávané za účelom realizácie oprávneného záujmu správcu vo forme plnenia zmluvy, vymáhaním pohľadávok z obchodných operácií a – v prípade dobrovoľného súhlasu – realizácia priameho marketingu vlastných výrobkov alebo služieb.
 3. Osobné údaje budú uložené v prostredí IT, čo znamená, že pre zaistenie bezpečnosti a riadneho fungovania IT systémov môžu byť dáta dočasne uložené a spracované, napr. v bezpečnostných kópiách ako súčasť testovania IT systémov alebo postupov k odhaľovaniu nezrovnalostí alebo ochrane pred zneužitím alebo útokmi.
 4. Príjemcom dát budú subjekty podporujúce Správcu v oblasti IT služieb, dopravných služieb, materské, dcérske a pridružené spoločnosti Kanlux s.r.o.. a jeho stáli obchodní zástupcovia so sídlom na území členského štátu Európskej únie, rovnako ako právnici a audítori.
 5. Správca nemá v úmysle prenášať údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.
 6. Osobné údaje budú uchovávané počas trvania zmluvy a po jej ukončení – na čas nevyhnutný na plnenie účtovných alebo daňových záväzkov (počas ich trvania) a na čas nevyhnutne potrebný pre skončenie alebo obmedzenie všetkých nárokov vyplývajúcich zo zmluvy a v prípade súhlasu so spracovaním osobných údajov pre marketingové účely – až do odvolania súhlasu.
 7. Máte právo na:
  • Vyžiadanie prístupu k údajom;
  • Vyžiadanie opravy svojich údajov, pokiaľ boli nesprávne uložené alebo pokiaľ boli zmenené;
  • Vyžiadanie vymazania údajov, pokiaľ odpadol právny základ pre ich spracovanie;
  • Vyžiadanie obmedzenia spracovania, pokiaľ podľa Vášho názoru nie je správna (na čas, ktorý Správcovi umožňuje skontrolovať správnosť údajov) alebo do doby, kým bude preskúmaná Vaša námietka alebo v prípade, že správca už nepotrebuje Vaše osobné údaje, ale potrebujete ich k určeniu, pátraniu alebo obhajobe nárokov;
  • Vznesenie námietky proti spracovaniu osobných údajov, ak už nie sú nevyhnutne potrebné na účely z oprávnených záujmov vykonávaných Správcom;
  • Podanie sťažnosti dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracovanie osobných údajov porušuje zákon.
 8. Poskytovanie údajov súvisiacich s plnením zmluvy je dobrovoľné, ale je nevyhnutné k plneniu zmluvy. Poskytovanie údajov pre marketingové účely je dobrovoľné.
 9. Na základe Vašich osobných údajov nebudú urobené žiadne automatizované rozhodnutia, vrátane profilovania.
 10. Po dokončení spracovania osobných údajov k pôvodnému účelu, nebudú spracované na žiadny iný účel.